IntelliJ IDEA 2017.3.173.3727.127

IntelliJ IDEA 2017.3.173.3727.127

Java е един от най-гъвкавите, удобни и популярни езици за програмиране. Много хора знаят своя лозунг – “Напиши веднъж, бягай навсякъде”, което означава “Напиши веднъж, тичай навсякъде”. С този лозунг, разработчиците искаха да подчертаят езика на платформата. Това е, писане на програма, можете да го стартирате на всяко устройство с всяка операционна система.

IntelliJ IDEA е интегрирана среда за разработка на софтуер, която поддържа много езици, но най-често се разглежда като IDE за Java. Компанията разработчици предлага две версии: Общност (безплатно) и Ultimate, но обикновеният потребител ще има достатъчно и безплатна версия.

Създаване и редактиране на програми

Разбира се, в IntelliJ IDEA можете да създадете своя собствена програма и да редактирате съществуваща. Тази среда има удобен редактор на кода, който помага по време на програмирането. Въз основа на вече написания код, самата среда избира най-подходящите опции за автоматично довършване. В затъмнение И без да инсталирате приставки, няма да намерите такава функция.

Моля, обърнете внимание!
За правилната работа на IntelliJ IDEA, уверете се, че имате най-новата версия на Java.

Обектно-ориентирано програмиране

Java се отнася за езици от обектно-ориентирания тип. Основните понятия тук са концепциите на обекта и класа. Какво е предимството на OOP? Фактът, че ако трябва да направите промени в програмата, можете да го направите просто като създадете обект. Не е необходимо да коригирате кода, написан преди. IntelliJ IDEA ще ви позволи да се възползвате пълноценно от OOP.

Дизайнер на интерфейса

Библиотеката javax.swing предоставя на разработчика инструменти, които могат да се използват за проектиране на графичния потребителски интерфейс. За да направите това, трябва само да създадете прозорец и да добавите визуални компоненти към него.

поправка

Изненадващо, ако направите грешка, околната среда не само ще ви насочи към нея, но и ще предложи няколко начина за решаване на проблема. Можете да изберете най-подходящата опция и IDEA ще поправи всичко. Това е друга значима разлика от затъмнение , Но не забравяйте: машината няма да вижда логически грешки.

Автоматично управление на паметта

Много е удобно, че IntelliJ IDEA има “събирач на боклук”. Това означава, че по време на програмирането, когато зададете връзка, паметта му се разпределя. Ако след това изтриете връзката, тогава имате натоварена памет. Колекторът за боклук освобождава тази памет, ако не се използва никъде.

достойнство

1. Междуплатформена платформа;
2. Изграждане на синтактично дърво в движение;
3. Мощен кода редактор.

недостатъци

1. Търсещи системни ресурси;
2. Малко объркващ интерфейс.

IntelliJ IDEA е най-умната интегрирана среда за разработка на Java, която наистина разбира кода. Екологията се опитва да освободи програмиста от рутина и ви позволява да се съсредоточите върху по-важни задачи. IDEA предвижда действията ви.

IntelliJ > 30 ноября 2017 30 ноября 2017 | Анна Дмитриева

Java – один из наиболее гибких, удобных и популярных языков программирования. Многим известен его слоган – «Write once, run anywhere», что в переводе означает «Напиши один раз, запускай везде». Этим слоганом разработчики хотели подчеркнуть кроссплатформенность языка. То есть написав программу, вы сможете запустить ее на любом устройстве с любой операционной системой.

IntelliJ IDEA – это интегрированная среда разработки программного обеспечения, которая поддерживает множество языков, но наиболее часто ее рассматривают, как IDE для Java. Компания-разработчик предлагает две версии: Community (бесплатная) и Ultimate, но простому пользователю вполне хватит и бесплатной версии.

Создание и редактирование программ

Конечно же в IntelliJ IDEA вы сможете создать свою программу и отредактировать уже существующую. Эта среда обладает удобным редактором кода, который помогает во время программирования. Исходя из уже написанного кода, среда сама подбирает наиболее подходящие варианты для автозаполнения. В Eclipse же, без установки плагинов, такой функции вы не найдете.

Внимание!
Для корректной работы IntelliJ IDEA убедитесь, что у вас стоит последняя версия Java.

Объектно-ориентированное программирование

Java относится к языкам объектно-ориентированного типа. Основными концепциями здесь выступают понятия объект и класс. В чем преимущество ООП? В том, что если вам в программу будет необходимо внести правки, то вы сможете это сделать просто создав объект. Нет необходимости исправлять написанный ранее код. IntelliJ IDEA позволит вам использовать все преимущества ООП.

Читать еще:  Перевод денег между кошельками QIWI

Дизайнер интерфейса

Библиотека javax.swing предоставляет разработчику инструменты, которые можно использовать для проектирования графического интерфейса пользователя. Для этого необходимо только создать окно и добавить в него визуальные компоненты.

Исправления

Удивительно, но в случае, если вы допустите ошибку, среда не только укажет вам на нее, но и предложит несколько способов решения проблемы. Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант и IDEA сама все исправит. Это еще одно существенное отличие от Eclipse. Но не забывайте: логические ошибки машина не увидит.

Автоматическое управление памятью

Очень удобно, что IntelliJ IDEA обладает «сборщиком мусора». Это значит, что во время программирования, когда вы задаете ссылку, для нее выделяется память. Если вы потом удалите ссылку, то у вас остается занятая память. «Сборщик мусора» эту память освобождает, если она нигде не используется.

Достоинства

1. Кроссплатформенность;
2. Построение синтаксического дерева на лету;
3. Мощный редактор кода.

Недостатки

1. Требовательна к системным ресурсам;
2. Немного запутанный интерфейс.

IntelliJ IDEA – самая умная интегрированная среда разработки для Java, которая действительно понимает код. Среда пытается избавить программиста от рутины и позволяет сосредоточится на более существенных задачах. IDEA предугадывает ваши действия.

JetBrains выпустила мажорное обновление IntelliJ >

 • Новости, 3 декабря 2017 в 17:35
 • Елена Литвинова

Вышло третье в этом году обновление IntelliJ IDEA 2017.3 от JetBrains с поддержкой Java EE 8. Основными нововведениями стали рефакторинги, подсказки, инструменты для работы с Git, навигация, работа с базами данных, поддержка фреймворков и многое другое.

 • автодополнение Smart Completion теперь учитывает приведение типов;

 • множество новых и улучшенных инспекций: обнаружение избыточных деклараций, quick-fix для устаревшего кода, обнаружение возможных проблем с Nullability внутри вызовов методов Stream API и другие;

 • доработана поддержка фреймворка JUnit5;

 • настраиваемые сокращения для командной строки;

 • появилась возможность добавить различные типы конфигураций на Run Dashboard.

Отладчик JVM

 • учет затрат вычислительных ресурсов добавлен на новую вкладку Overhead в окне инструментов отладчика;

 • новая опция On-demand Data Renderers помогает сократить потребление ресурсов. Для ее активации необходимо в контекстном меню на конкретном значении выбрать пункт Mute Renderers;
 • оптимизированы ресурсозатраты для Async Stacktraces, а также Async Stacktraces работают теперь сразу «из коробки»;

Java EE 8

Этот релиз полностью поддерживает стандарт Java EE 8. Для Asynchronous CDI Events, CDI Bean Injection, PushBuilder, Disposes и Produces теперь предлагается навигация по коду, подсказки и другие функции.

Поддержка Spring и Spring Boot

 • диаграмма зависимостей между бинами (Spring Beans Diagram) дополнена новым режимом просмотра прямых зависимостей Neighborhood Mode feature. Для удобства чтения можно переключиться в режим просмотра без рамок (Borderless View);

 • добавлена возможность автоопределения фасетов Spring.

 • поддержка Spring Boot 2.0 Actuator Endpoints;
 • файлы конфигурации Spring Boot теперь учитывают тип значения при подсветке;

 • автообнаружение MVC context в веб-приложениях Spring Boot MVC.

Kotlin

Cвязанный плагин Kotlin обновлен до версии 1.2. Главной особенностью стала экспериментальная функция кроссплатформенных проектов, когда один и тот же код может работать на разных платформах, поддерживаемых Kotlin.

Работа с модулями

Улучшения коснулись выгруженных модулей. Автоматически происходит загрузка/выгрузка модулей, добавленных другим членом команды в проект VCS. Cреда разработки теперь проверяет, что выгруженные модули компилируются без ошибок. Также добавлена возможность выбирать способ организации модулей: использовать группы модулей или их полные имена.

Gradle

 • запуск тестов в режиме сбора статистики о покрытии кода (Run with Coverage) теперь работает с включенными опциями Delegate IDE build/run actions to Gradle или Gradle Test Runner;
 • новое окно инструментов Build отображает процесс импорта, сборки и компиляции проекта для Gradle;

 • новый инструмент для работы с REST-запросами на основе редактора;
 • улучшена синхронизация настроек между разными компьютерами;
 • поддержка Local-Variable Type Inference — если предположение о типе переменной можно сделать из контекста, >VCS
 • IDE сохраняет настройки workspace, при переходе между ветками;

 • IDE предлагает просмотр конфликтных изменений в трехпанельном интерфейсе;
 • IDE берет имя автора и другие детали из git-патча и проставляет их автоматически при коммите;

 • стало возможно интерактивное перемещение последних изменений в Git, используя опцию Interactively Rebase from Here из Log.

Инструменты баз данных

 • добавлена возможность группировать источники данных;

 • любые таблицы/представления могут быть экспортированы в файл или скопированы в буфер обмена;
 • добавлена поддержка Foreign Data Wrappers — внешние таблицы теперь отображаются в PostgreSQL;

 • выбор схемы при исполнении SQL файла;
 • Jump to Console позволяет быстро переключаться между уже созданными консолями.

Пользовательский интерфейс

 • представлена новая панель предпросмотра (Preview panel) для SVG редактора;

 • появилась возможность добавлять несколько параметров визуальных границ в редакторе;

 • расширяемое поле ввода — отражает аргументы в новой строке, после того как поле было расширено.

JavaScript и TypeScript

 • новый рефакторинг Pull Member Up позволяет переместить методы класса вверх по иерархии — от текущего JavaScript или TypeScript класса к родительскому классу или интерфейсу;
 • Extract type alias и Extract type interface для TypeScript позволяют создать алиас для сложного типа и автоматически применить везде новое имя;
 • доработаны автодополнение кода и документация для JavaScript.

Плагин Docker

 • Новый интерфейс Run/Debug Configurations. Docker Deployment Run Configuration разделен на 3 разных Run Configurations: Dockerfile (сборка образа из Dockerfile и запуск контейнера на основе полученного образа), Docker Image (запуск образа) и Docker Compose (запуск сервисов).

В IntelliJ IDEA 2017.3 исправлено много ошибок. Подробный список багфиксов доступен на официальной странице.

IntelliJ IDEA 2017.3.173.3727.127


Купите у нас
рекламу !

Your advertising could be here !

E-mail для связи:

Уважаемые пользователи портала 2BakSa.NeT и форума NoWa.cc !
Рады Вам сообщить, что у нас открылся Torrent трекер >> BRODIM.COM .
Приглашаем вас принять участие в обмене полезной информацией, и ждем от вас поддержки в создании новых раздач.

IntelliJ IDEA – интеллектуальная интегрированная среда разработки Java, сосредоточенная на производительности разработчика, которая обеспечивает устойчивую комбинацию расширенных инструментальных средств. Сильный редактор в программе, который распознает Java, HTML/XHTML, XML/XSL, CSS, Ruby и JavaScript, поддерживает структуры подобно Rails и GWT, обеспечивая вас средой для передового кодирования. Вне зависимости от того, какой язык вы используете, расширенное обеспечение кода, проверка правильности, форматирование и моделирование – всегда в ваших руках. Расширенная проектная навигация структуры кода упрощает анализ даже больших файлов, обеспечивая удобный способ их просмотра. Поиск распознает элементы языков, показывая результаты в интерактивной навигационной панели, помогая вам проанализировать все найденные файлы.


JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2017.3.1 Build 173.3942.27 + KeyMaker-DVT

Зеркало/Mirror – NitroFlare.com

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector